Нова форма та зміст позовної заяви до господарського суду (зразок 2019)

Зображення для запису про форму та зміст позовної заяви до господарського суду

Темою даної статті є форма та зміст позовної заяви, що подається до господарського суду. Вона є логічним продовженням попередньої публікації про новий зразок позовної заяви у цивільному процесі і так само, як і попередня публікація, обумовлена прийняттям в Україні нових процесуальних кодексів, що встановили низку нових критеріїв, яким має відповідати позовна заява. Їхнє ігнорування може призвести не лише до затягування вирішення справи чи повернення документів без розгляду, але і до програшу справи по суті.

Незважаючи на схожість процесуального законодавства, що регулює розгляд цивільних і господарських спорів, порядок подання позовної заяви до господарського суду має свої особливості. Тому, з практичної точки зору, доцільно перерахувати основні вимоги, яким має відповідати господарський позов у 2019 році.

Так, позов до господарського суду подається в письмовій формі, а його зміст повинен включати наступну інформацію:

1. Найменування господарського суду (п. 1 ч. 3 ст. 162, ч. 1 ст. 171).

2. Реквізити сторін і третіх осіб: повне найменування (для юридичних осіб); прізвище, ім'я та по батькові (для фізичних осіб); адреси з зазначенням поштових індексів; ідентифікаційні коди (для юридичних осіб, які зареєстровані в Україні); вказівка про статус фізичної особи-підприємця (за наявності).

Інші відомості, наприклад ідентифікаційний номер фізичної особи, серія та номер паспорта, дата народження, засоби зв'язку тощо, зазначаються позивачем лише за наявності у нього такої інформації (п. 2 ч. 3 ст. 162).

3. Ціна позову (п. 3 ч. 3 ст. 162). Якщо позовні вимоги грошовій оцінці не підлягають, в тексті доцільно зробити окреме застереження про те, що позов до господарського суду носить немайновий характер.

4. Виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої позовні вимоги (п. 5 ч. 3 ст. 162).

5. Юридичні підстави позовних вимог (п. 5 ч. 3 ст. 162).

6. Обґрунтований розрахунок сум, які оспорюються чи пред'являються до стягнення (п. 3 ч. 3 ст. 162).

7. Зазначення доказів, які підтверджують викладені позивачем обставини (п. 5 ч. 3 ст. 162). Всі наявні у позивача докази мають бути подані одночасно з поданням до суду позовної заяви (ч. 2 ст. 80, ч. 2 ст. 164). Докази, подані з порушенням встановлених строків, до розгляду судом не приймаються. Винятком є лише випадки, коли позивач належним чином обґрунтує неможливість своєчасного подання доказів з причин, які від нього не залежали (ч. 8 ст. 80).

8. Вказівка про наявність у заявника чи іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких долучені до позову (ч. 5 ст. 91, п. 8 ч. 3 ст. 162).

9. Перелік доказів, які не можуть бути подані разом з господарським позовом (п. 8 ч. 3 ст. 162). Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об'єктивних причин, позивач має повідомити про це суд та зазначити:

 • доказ, який не може бути подано;
 • причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк;
 • докази, які підтверджують, що позивач вжив усіх залежних від нього заходів для отримання такого доказу (ч. 4 ст. 80).

10. Дані про вживання заходів досудового врегулювання суперечки (п. 6 ч. 3 ст. 162). Сторони вживають заходів для досудового врегулювання суперечки за домовленістю між собою або у випадках, коли такі заходи є обов'язковими згідно з законом (ч. 1 ст. 19).

11. Відомості про вживання заходів забезпечення доказів чи позову до подачі позовної заяви, якщо вони вживалися раніше (п. 7 ч. 3 ст. 162).

12. Підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав (п. 10 ч. 3 ст. 162).

13. Спосіб захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб захисту, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні (п. 4 ч. 3 ст. 162). Суд визначає спосіб захисту, який не суперечить закону, у разі коли закон або договір не передбачають ефективного способу захисту (ст. 5).

14. Якщо позов подається до кількох відповідачів, у ньому має бути зазначено зміст позовних вимог кожного з них (п. 4 ч. 3 ст. 162).

15. Перелік документів та інших доказів, які додаються до позову (п. 8 ч. 3 ст. 162). Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено ГПК (ч. 2 ст. 91). Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх було засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством (ч. 4 ст. 91). Особа, яка подає письмові докази в копіях (електронних копіях), має зазначити наявність у неї або іншої особи оригіналу відповідного доказу. Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який заходиться у нього, своїм власноручним підписом або підписом свого представника із зазначенням дати засвідчення (ч. 8 ст. 42, ч. 5 ст. 91).

Документи, отримані за допомогою факсимільного чи інших аналогічних засобів зв'язку, приймаються до розгляду як письмові докази у випадках і в порядку, які передбачені договором або законом (ч. 7 ст. 91).

16. Клопотання позивача про витребування судом доказів (ч. 3 ст. 164). Клопотання про витребування доказів подається разом з поданням господарського позову. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення. Винятком є лише випадок, коли позивач обґрунтує неможливість його надання у визначений строк з причин, що не залежали від нього (ч. 1 ст. 81). При цьому у клопотанні має бути зазначено:

 • який доказ витребовується;
 • обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;
 • підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;
  заходи, яких позивач вжив для отримання цього доказу самостійно, докази вживання таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;
 • причини неможливості отримати цей доказ самостійно позивачем (ч. 2 ст. 81).

17. Позов до господарського суду про визнання акта чи договору недійсним має містити копію (або оригінал) оспорюваного акта чи договору або засвідчений витяг з нього, а у разі відсутності акта чи договору у позивача - клопотання про його витребування (ч. 4 ст. 164).

18. Попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв'язку з розглядом справи (ч. 1 ст. 124, п. 9 ч. 3 ст. 162). До таких витрат, в тому числі, належить судовий збір та витрати на професійну правничу допомогу (ст. 123). У разі неподання позивачем попереднього розрахунку суми судових витрат суд може відмовити у їхньому відшкодуванні, за винятком суми сплаченого судового збору (ч. 2 ст. 124).

19. Документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, що підтверджують підстави звільнення позивача від сплати судового збору відповідно до закону (п. 2 ч. 1 ст. 164). Підстави звільнення позивача від сплати судового збору мають бути зазначені і в тексті позовної заяви (ч. 4 ст. 162).

20. Довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника (ч. 5 ст. 164). Довіреність фізичної особи має бути посвідчена нотаріально або, у визначених законом випадках, іншою особою (ч. 2 ст. 60). Довіреність від імені юридичної особи видається за підписом посадової особи, уповноваженої на це законом, установчими документами (ч. 3 ст. 60). Повноваження адвоката на захист інтересів у суді підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність", з відомостями про обмеження повноважень адвоката на вчинення певних процесуальних дій (ч. 4 ст. 60, ч. 2 ст. 61).

21. Документи, які підтверджують надсилання іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів листом з описом вкладення (п. 1 ч. 1 ст. 164, ч. 9 ст. 80, ч. 1 ст. 172).

22. Підпис позивача, або його представника, або іншої особи, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи (ч. 2 ст. 162), із зазначенням посадового становища (п. 1 ч. 5 ст. 174). Якщо позов подається особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, в тексті позовної заяви вказуються підстави такого звернення (ч. 5 ст. 162, ст. 53).

В разі врахування зазначених вимог можна буде говорити про те, що форма та зміст позовної заяви були витримані. Тому використовуйте вказаний перелік для перевірки складеного вами позову. Якщо ж ви хочете зекономити свій час та сконцентруватися на обґрунтуванні вимог по суті спору, можете завантажити складений мною зразок у форматі doc. за наступним посиланням.

Вкажіть свою електронну адресу, щоб отримати доступ до файлу…

Залишаючи свою адресу, ви погоджуєтеся з Правилами використання сайту. Вам будуть надсилатися електронні листи. Підписку можна скасувати будь-якої миті.

Якщо ви вважаєте, що завантажений зразок позовної заяви до господарського суду є корисним для вас, залиште свій коментар внизу цієї сторінки або зробіть репост.

Читайте також: Клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

29 Комментариев

 1. Благодарю Вас. Даже юристу с многолетним опытом эта памятка очень удобна что бы ничего не упустить. Такая себе схема контроля. Класс

  1. Ольга, здравствуйте!
   Спасибо за хороший отзыв.
   Мне также будет интересно узнать ваш опыт реализации подготовленных материалов. Будет возможность обязательно напишите.

 2. Ненавиджу судовий бюрократизм. Просто величезний список всяких паперів, підписів. Обов’язково завантажу ваш зразок, якщо сам не потягну, прийдеться найняти адвоката.

 3. Для загального розвитку необхідно ознайомитись. Чим же нова форма відрізняється від попередніх? Хотілося б прочитати відповідь пана адвоката.

  1. Форма залишилась тією самою (письмова), змінилися вимоги до змісту позовної заяви.

 4. В наш час дуже багато проходить незаконних дій як і до підприємців так і до фізичних осіб. Треба знати свої права.

 5. Не згоден із запропонованим варіантом. Майже усі ті додатки, які Ви винесли в «ДОДАДТКИ» мають бути у змісті самого документу. Обгрунтування: «Позовна заява повинна містити» -ст. 162 ГПК. А те, що ДОДАЄТЬСЯ до позовної заяви (с/збір, клопотання про поновлення строків, заява про забезпечення позову — це саме і додається.

  1. Доброго дня, Євген!
   Якщо вам зручніше обґрунтування кожного зі своїх клопотань викладати в тексті «мотивувальної» частини позову — ваше право. У мене дещо інший погляд на це питання.

 6. Дякую за надану можливість ознайомитись із зразком заяви. Дуже корисний матеріал.

 7. Отличная статья! Все структурировано, четко и понятно. Огромное спасибо, что делитесь таким материалом!

  1. После нажатия на ссылку документ скачивается на ваше устройство. Смотрите в файлах загрузки.

 8. Шановний пане Павле! Ч.1 ст. 134 зазначає, що разом з першою заявою по суті спору сторона подає до суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат….
  Відповідач у відзиві на позовну заяву написав: «Згідно вимог ст.178 ЦПК України, орієнтовний розрахунок суми судових витрат становить 5000 (п’ять тисяч гривень) з розрахунку 500 (п’ятсот гривень) за годину надання правової допомоги адвокатом в даній справі». Чи є такий запис орієнтовним розрахунком?
  Суддя дозволила йому на наступне засідання по суті справи принести підтвердні документи.
  Суддя в нас «стаханівка», а тому, міркую собі, на наступному засідання вже будуть і судові дебати. Хоча вона пообіцяла адвокату відповідача ухвалити і додаткове судове рішення про судові витрати.
  Запитання: «А коли ж мені розраховувати співмірність судових витрат відповідача?»

 9. Дякую за статтю! Інформація для мене була дуже корисною. Я немаю юридичної світи… Магістр з обліку та аудиту… Мені майже 68 років… Років 20 тому назад, я поряд з основною посадою, суміщувала обов’язки юрисконсульта на птахокомбінаті… Роботи було дуже багато… Тоді справи розглядалися в Арбітражному суді і Кодекс був Арбвтражний )) З 2004 року — Господарський… А з 1998 року я вже працювала в Первомайській філії КІРУЕ зав. кафедри з бухгалтерського обліку та аудиту… В даний час доводиться згадати «як баба дівкою була», тому Ваша стаття для мене НАДЗВИЧАЙНО КОРИСНА!!! СЕРДЕЧНО ДЯКУЮ!!! Гарної Вам долі, добра і злагоди в родині, МИРУ в УКРАЇНІ!!!

 10. Зразок до позовної заяви до господарського суду є базовим. Відповідає принципам і вимогам матеріального і процесуального права. Однак, при підготовці вказаної заяви необхідно враховувати предмет правовідносин, який має свої особливості у кожному конкретному випадку.
  Дякую за підготовлений документ.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *