33

Зразок позовної заяви за новим ЦПК України (2018)

15 грудня 2017 року набрали чинності зміни до Цивільного процесуального кодексу України, які встановили нові критерії щодо оформлення позовних заяв. У зв’язку з цим пропоную вам перелік основних вимог, яким має відповідати цивільний позов у 2018 році. Вказаний перелік дозволить вам швидко перевірити правильність і повноту складеного документа, а також уникнути помилок під час подальшого розгляду справи.

Отже, новий ЦПК передбачає, що позовна заява має містити наступні відомості:

1. Найменування суду, до якого вона подається (п.1 ч.3 ст.175).

2. Реквізити сторін та інших учасників цивільного процесу (п.2 ч.3 ст.175). Якщо учасником справи є фізична особа, в заяві вказуються її повне прізвище, ім’я та по батькові, адреса проживання з поштовим індексом. Податковий номер та серія і номер паспорта зазначаються лише у випадку, коли така інформація відома позивачу. Якщо учасником справи виступає юридична особа, документ має містити повне найменування, місцезнаходження із зазначенням поштового індексу та ідентифікаційний код цієї особи. Засоби зв’язку учасників вказуються за наявності таких даних у розпорядженні заявника.

3. Ціна позовної заяви, якщо вона підлягає грошовій оцінці (п.3 ч.3 ст.175).

4. Виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги (п.5 ч.3 ст.175).

5. Обґрунтований розрахунок сум, які оспорюються чи стягуються (п.3 ч.3 ст.175).

6. Зазначення доказів, що підтверджують обставини, на які посилається заявник (п.5 ч.3 ст.175). Всі наявні у позивача докази мають бути подані разом з позовною заявою (ч.2 ст.83, ч.5 ст.177). Докази, подані після вказаного строку, до розгляду судом не приймаються. Винятком є лише випадки, коли заявник обґрунтує неможливість їхнього своєчасного подання через підстави, які від нього не залежали (ч.8 ст.83).

7. Зазначення щодо наявності у заявника або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до позовної заяви (ч.5 ст.95, п.8 ч.3 ст.175).

8. Зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із цивільним позовом (п.8 ч.3 ст.175). Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об’єктивних причин, учасник справи має про це письмово повідомити суд та зазначити:

 • доказ, який не може бути подано;
 • причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк;
 • докази, які підтверджують, що особа вжила всіх залежних від неї заходів, спрямованих на отримання вказаного доказу (ч.4 ст.83).

9. Дані про вжиття заходів досудового врегулювання суперечки (п.6 ч.3 ст.175). Сторони вживають заходів для досудового врегулювання суперечки за домовленістю між собою або у випадках, коли такі заходи є обов’язковими згідно із законом (ч.1 ст.16).

10. Відомості про вжиття заходів забезпечення доказів чи позову до подачі позовної заяви, якщо вони вживалися раніше (п.7 ч.3 ст.175).

11. Підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав (п.10 ч.3 ст.175).

12. Спосіб захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб захисту, який не суперечить закону і який позивач просить суд зазначити в рішенні (п.4 ч.3 ст.175). Суд визначає спосіб захисту, який не суперечить закону, у випадку коли закон або договір не містять ефективного способу захисту (ст.5).

13. Якщо заява подається до кількох відповідачів, в ній має бути зазначено зміст вимог кожного з них (п.4 ч.3 ст.175).

14. Перелік документів та інших доказів, які додаються до заяви (п.8 ч.3 ст.175). Письмові докази надаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено ЦПК (ч.2 ст.95). Копії вважаються засвідченими належним чином, якщо їх було засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством (ч.4 ст.95). Особа, яка подає письмові докази в копіях (електронних копіях), має зазначити наявність у неї або іншої особи оригіналу письмового доказу. Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який заходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення (ч.5 ст.95). Документи, отримані за допомогою факсимільного чи інших аналогічних засобів зв’язку, приймаються до розгляду як письмові докази у випадках і в порядку, які встановлені законом або договором (ч.7 ст.95).

15. Клопотання про витребування доказів (ч.3 ст.177). Клопотання про витребування доказів подається разом з поданням цивільного позову. Якщо таке клопотання заявлено після закінчення встановленого строку, суд залишає його без задоволення. Винятком є випадок, коли особа обґрунтує неможливість його надання у визначений строк з причин, що не залежали від неї (ч.1 ст.84). У клопотанні має бути зазначено:

 • який доказ витребовується;
 • обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;
 • підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;
 • вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, - докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу (ч.2 ст.84).

16. До заяви про визнання акта чи договору недійсним додається копія (або оригінал) оспорюваного акта чи договору або засвідчений витяг з нього, а у разі відсутності акта чи договору у позивача – клопотання про його витребування (ч.6 ст.177).

17. Попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв’язку з розглядом справи (ч.1 ст.134, п.9 ч.3 ст.175). До судових витрат належить судовий збір; витрати на професійну правничу допомогу; витрати, пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; витрати, пов’язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їхнім місцезнаходженням, забезпеченням доказів; інші витрати, пов’язані із вчиненням процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду (ст.133). У разі неподання стороною попереднього розрахунку суми судових витрат суд може відмовити у їхньому відшкодуванні, за винятком суми сплаченого судового збору (ч.2 ст.134).

18. Документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону (ч.4 ст.177). Підстави звільнення заявника від сплати судового збору зазначаються в тексті позовної заяви (ч.4 ст.175).

19. Довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника позивача (ч.7 ст.177). Довіреність фізичної особи має бути посвідчена нотаріально або, у визначених законом випадках, іншою особою (ч.1, 2 ст.62). Повноваження адвоката на судове представництво підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» (ч.4 ст.62).

20. Копії позовної заяви та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб (ч.1 ст.177). Це правило не поширюється на позови, що виникають з трудових правовідносин, а також про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок злочину чи каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду (ч.2 ст.177).

21. Підпис позивача, або його представника, або іншої особи, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи (ч.2 ст.175), із зазначенням посадового становища (п.1 ч.4 ст.185). Якщо позов подається особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, в тексті позовної заяви вказуються підстави такого звернення (ч.5 ст.175, ст.56).

В якості бонусу я також підготував для вас новий зразок цивільного позову, який можна завантажити за наступним посиланням:

Зазначений приклад відповідає усім перерахованим вище вимогам, а також містить посилання на основні види клопотань, які повинні або можуть бути заявлені позивачем до початку судового розгляду.

Сподобався підготований мною зразок? Дайте мені знати про це в коментарях знизу.

 • Ирина:

  Да. Спасибо, все идеально!

 • Инна:

  Спасибо за анализ. С учетом изменений в законодательстве, комментарии к Кодексам сейчас очень нужны.

 • Олег:

  Спасибо за систематизацию в образце новелл ЦПК относительно требований к исковому заявлению. Считаю, что будет очень полезно начинающим и сэкономит время продвинутым.

 • Виктор:

  Благодарю, Павел. Удачи Вам.

 • Владимир:

  Прекрасно и доходчиво изложено. Огромное спасибо! Благополучия и благоденствия Вам в мире и любви, на долгие лета.

 • Віра:

  Дякую :)

 • Наталия:

  Знать право, служить праву, защищать право. Благо в дар Вам, Павел. Спасибо.

 • Валентин:

  Потрібна інформація, дякую

 • Олена:

  Корисно і своєчасно. Спробую написати сама.

 • Евгени:

  Спасибо. Респект!

 • valentina:

  Дякую!

 • Виктор:

  Спасибо за Ваш труд!

 • Ольга:

  Самые наилучшие мои пожелания автору статьи. Составить, объяснить, и так качественно донести до юридической публики — действительно великодушно с Вашей стороны. Успехов Вам во всем!

 • василий:

  Чётко, грамотно и ничего лишнего! Как и подобает настоящему юристу!

 • Оксана Цимбалюк:

  Дякую за Вашу працю. Стане в нагоді.

 • Вікторія:

  Дякую! Всі новели систематизовано та зручні у використанні!

 • Михаил:

  Огромная благодарность! Четко и доходчиво, ничего лишнего!

 • Игорь Николаевич:

  Благодарю Павел, с Вашей помощью понимание нововведений при составлении и подаче иска намного облегчилось! Удачи!

 • Юрій:

  Дякую.

 • Юрій:

  Обов’язково поділюсь.

 • Ян:

  Коллега спасибо большое материал очень помог в работе! Кратко, систематизировано, самое главное доходчиво, т.к. ничего лишнего!

 • Любовь:

  Очень толково.

 • >